Art. 83. - [Udział w rozprawie stron, obrońców lub pełnomocników w odpowiednio przystosowanych pomieszczaniach sądu z użyciem urządzeń umożliwiających przeprowadzenie rozprawy na odległość] - Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2141 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r.
Art.  83.  [Udział w rozprawie stron, obrońców lub pełnomocników w odpowiednio przystosowanych pomieszczaniach sądu z użyciem urządzeń umożliwiających przeprowadzenie rozprawy na odległość]
1. 
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przewodniczący może zarządzić, że strony, obrońcy lub pełnomocnicy biorą udział w rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie rozprawy na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, przebywając w pomieszczeniu lub w pomieszczeniach sądu przystosowanych do przeprowadzenia rozprawy przy użyciu tych urządzeń.
2. 
Przepisy art. 374 § 3-8 i art. 517ea ustawy zmienianej w art. 39 stosuje się.