Art. 102. - [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa] - Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2141 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2022 r.
Art.  102.  [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa]
1. 
W latach 2020-2029 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących skutkiem finansowym zadań wynikających z art. 1-14, wynosi 567 600 000 zł, z tego w:
1)
2020 r. - 296 400 000 zł;
2)
2021 r. - 271 200 000 zł;
3)
2022 r. - 0 zł;
4)
2023 r. - 0 zł;
5)
2024 r. - 0 zł;
6)
2025 r. - 0 zł;
7)
2026 r. - 0 zł;
8)
2027 r. - 0 zł;
9)
2028 r. - 0 zł;
10)
2029 r.-0 zł.
2. 
Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz jest odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, stosuje się mechanizm korygujący polegający na limitowaniu dopłat wypłacanych z Funduszu proporcjonalnie do dostępności środków.
4. 
W przypadku niewykorzystania w roku 2020 lub 2021 przyjętego maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, maksymalny limit wydatków na kolejny rok budżetowy może zostać odpowiednio zwiększony.