Art. 9. - [Niewliczanie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego do przychodu obliczanego do celów przyznania renty socjalnej] - Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2575 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  9.  [Niewliczanie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego do przychodu obliczanego do celów przyznania renty socjalnej]

Kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie wlicza się do przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.