Art. 3. - [Zbieg prawa do więcej niż jednego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego] - Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2575 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  3.  [Zbieg prawa do więcej niż jednego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego]

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1, osobie uprawnionej przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.