Dodatkowe kredyty na rok 1927/28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.35.261

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

USTAWA SKARBOWA
z dnia 12 lutego 1931 r.
o dodatkowych kredytach na rok 1927/28.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
(1)
Kredyty, ustalone w budżecie, załączonym do ustawy skarbowej z dnia 22 marca 1927 r. na okres od 1 kwietnia 1927 r. do 31 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 254), i uzupełnione ustawą z dnia 13 lipca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 604), podwyższa się zgodnie z załączonym do niniejszego artykułu budżetem dodatkowym.
(2)
Budżet na rok 1927/28 uzupełnia się nowemi paragrafami, wyszczególnionemi w załączonym do niniejszej ustawy budżecie dodatkowym.

Wydatki osobowe, ustalone we właściwych paragrafach części 1 i 3 do 17 budżetu na rok 1927/28, podwyższa się o kwotę 60.940.500 zł, zgodnie z załączonem do niniejszego artykułu zestawieniem, wskutek przyznania funkcjonarjuszom państwowym, sędziom, prokuratorom, osobom wojskowym oraz emerytom, wdowom i sierotom jednorazowych zasiłków rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 632) i z dnia 23 stycznia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 41).

Na pokrycie wydatków, ustalonych w art. 1, służy nadwyżka z danin publicznych i monopolów, uzyskana ponad kwoty, przewidziane w części 8 grupach A i C budżetu na rok 1927/28, oraz zwiększone wpływy zwyczajne przedsiębiorstw państwowych.

Upoważnia się Ministra Skarbu do zmniejszenia, względnie powiększenia kredytów w poszczególnych częściach, działach i paragrafach budżetu na rok 1927/28, zgodnie z zestawieniem, załączonem do niniejszego artykułu.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1927 r.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

ZESTAWIENIE OGÓLNE WEDŁUG GRUP I CZĘŚCI