Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.88.648

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 października 1921 r.
w sprawie dodatków reprezentacyjnych dla urzędników sprawujących zastępczo funkcje na stanowiskach reprezentacyjnych.

Na zasadzie art. 11 ustawy o uposażeniu urzędników i funkcjonarjuszów państwowych z 13 lipca 1920 r. (Dz. U. Rz. P. № 65, poz. 429) - Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Art. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 października 1920 r. o dodatkach reprezentacyjnych i dodatkach za kierownictwo urzędników państwowych (Dz. U. Rz. P. № 97, poz. 638) uzupełnia się przez dodanie ustępu czwartego treści następującej:

"Postanowienia niniejszego artykułu stosować należy analogicznie również do urzędników, którzy przejściowo lub zastępczo pełnią funkcje na stanowiskach wyliczonych w art. 1 tego rozporządzenia, przyznając im za czas sprawowania tych funkcji odpowiedni dodatek na koszty reprezentacyjne".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 1921 r.