Art. 14. - Dodatek osłonowy. - Dz.U.2022.1 - OpenLEX

Art. 14. - Dodatek osłonowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  14. 

Do spraw dotyczących przyznania dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy zmienianej w art. 9, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym.