Art. 13. - Dodatek osłonowy. - Dz.U.2022.1 - OpenLEX

Art. 13. - Dodatek osłonowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  13. 

W ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, 1505, 1642, 2269 i 2376) w art. 36 w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "i mogą być zmieniane.".