[Zadania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych] - Art. 47. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - [Zadania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  47.  [Zadania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych]

Do zakresu działania Krajowej Rady należy:

1)
reprezentowanie samorządu wobec organów państwowych i samorządowych, sądów, Narodowego Funduszu Zdrowia, instytucji i organizacji;
2)
wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu;
3)
udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących unormowań prawnych z zakresu ochrony zdrowia;
4)
opiniowanie programu studiów wyższych i studiów podyplomowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej;
5)
uchwalanie budżetu Krajowej Rady i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania oraz rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;
6)
wybór Prezesa Krajowej Rady oraz Rzecznika Dyscyplinarnego, jeżeli ich mandat wygasł w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami;
7)
wybór przewodniczącego Zespołu Wizytatorów, jego zastępcy i członków;
8)
koordynowanie doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych;
9)
uchwalanie regulaminów:
a)
działalności samorządu i jego organów,
b)
zakresu i zasad działania wizytatorów,
c)
(uchylona)
d)
prowadzenia listy diagnostów laboratoryjnych,
e)
prowadzenia ewidencji;
10)
ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu;
11)
określanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału oraz wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych oraz opłat manipulacyjnych;
12)
wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych.