[Podejmowanie uchwał przez organy samorządu i przesyłanie ich ministrowi] - Art. 39. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Podejmowanie uchwał przez organy samorządu i przesyłanie ich ministrowi] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  39.  [Podejmowanie uchwał przez organy samorządu i przesyłanie ich ministrowi]
1. 
Uchwały organów samorządu są podejmowane większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków danego organu.
2. 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przesyła ministrowi właściwemu do spraw zdrowia uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich podjęcia.
3. 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przesyła ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 31 maja, sprawozdanie z działalności samorządu diagnostów laboratoryjnych za rok ubiegły.