§ 3. - [Zakaz powierzania określonych czynności sędziemu delegowanemu; powierzenie pełnienia funkcji wizytatora] - Delegowanie sędziów oraz świadczenia przysługujące sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1548

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.
§  3.  [Zakaz powierzania określonych czynności sędziemu delegowanemu; powierzenie pełnienia funkcji wizytatora]
1. 
Sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych nie powierza się czynności w odniesieniu do spraw, w których orzekał lub w których jego udział z innych względów mógłby powodować uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.
2. 
Pełnienie funkcji wizytatora można powierzyć sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości w departamencie lub biurze sprawującym nadzór nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, nadzór nad wykonywaniem orzeczeń lub nadzór nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego.