§ 2. - [Delegowanie sędziego do pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych] - Delegowanie sędziów oraz świadczenia przysługujące sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1548

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.
§  2.  [Delegowanie sędziego do pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych]
1. 
Minister Sprawiedliwości deleguje sędziego do pełnienia czynności administracyjnych w:
1)
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
Ministerstwie Sprawiedliwości - z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora właściwego departamentu lub biura Ministerstwa Sprawiedliwości;
3)
urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych - na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych.
2. 
Minister Sprawiedliwości deleguje sędziego do pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły.