Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 14 lutego 2013 r.
w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) format elektroniczny deklaracji na podatek od środków transportowych, zwanej dalej "deklaracją", oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanymi dalej "przepisami o informatyzacji";
2) sposób przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone deklaracje.
§  2.
1. Format elektroniczny deklaracji jest zgodny ze wzorem elektronicznym deklaracji udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji.
2. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. Deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP", za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).
§  4. Deklaracje są opatrywane:
1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)) albo
2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.4)).
§  5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 79, poz. 533, z 2008 r. Nr 40, poz. 235 oraz z 2012 r. poz. 137).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

ZAŁĄCZNIK

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Sxx-sekwencja pozycji, zestaw pozycji występujących razem np. wiersz tabeli: xx - numer sekwencji

Wxx- wybór pozycji, wybór jednej pozycji z zestawu; xx - numer wyboru

Nr polaNazwa polaTyp pola

C-całkowite

R-Rzeczywiste

Z-Znakowe

T-Tekstowe

D-Datowe

Zaokrąglenie (liczba miejsc po przecinku; dot. wyłącznie typu pola R)Nr sekwencji/

wyboru

Obowiązkowy

w sekwencji/

wyborze

(T/N)

Uwagi\
NagłówekKod formularzaZDT-1
Wariant formularzaC4
4RokC>=2012
Wersja schemyZ1-0E
A. Miejsce składania deklaracjiNazwa i adres siedziby organu

podatkowego

Z<= 500 znaków
B. Dane podatnikaPodatnik będący osobą fizycznąNIPZW1/1TNIP albo PESEL

NIP_type

PESELZW1/1TNIP albo PESEL

PESELTyp

ImięZW1/1TImieTyp<=30 znaków
NazwiskoZW1/1Tmax 3 człony nazwiska,

1 człon NazwiskoTyp

Data urodzeniaDW1/1T>=01.01.1900
Podatnik niebędący osobą fizycznąNIPZW1/2TNIP_type
Nazwa PełnaZW1/2T<= 240 znaków
Adres siedziby/ Adres zamieszkaniaKod pocztowyZS20NKodPocztowyTyp
PocztaZS20NPocztaTyp
MiejscowośćZS20NMiejscowoscTyp
Ulica (rodz. ulicy)ZS20NUlicaTyp,atrybut

rodzajUlicy

BudynekZS20NBudynekTyp
LokalZS20NLokalTyp
Nr skrytki pocztowejZS20NSkrytkaPocztowaTyp
Kod KrajuZS20NKrajTyp
Kod GUS TERCZS20NTERCTyp
Kod GUS SIMCZS20NSIMCTyp
Kod GUS ULICZS20NULICTyp
WojewództwoZS20NWojewództwoTyp
PowiatZS20NPowiatTyp
GminaZS20NGminaTyp
UwagiZS20NUwagiTyp
C.

Obowiązek składania deklaracji

18Przyczyny złożenia deklaracjiCS0T>=1,<=6
19Nazwa i adres siedziby organu podatkowego, w którym poprzednio składano deklarację na podatek od środków transportowychZS0Nmax. 500 znaków
D.1

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

20Liczba pojazdów niepozostających we współwłasnościCS1N>=0,<=999
21Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS1N>=0,<=999
22Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS1N>=0,<=999
23Kwota podatkuR2S1T>=0
D.2

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

24Liczba pojazdów niepozostających we współwłasnościCS2N>=0,<=999
25Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS2N>=0,<=999
26Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS2N>=0,<=999
27Kwota podatkuR2S2T>=0
D.3

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

28Liczba pojazdów niepozostających we współwłasnościCS3N>=0,<=999
29Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS3N>=0,<=999
30Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS3N>=0,<=999
31Kwota podatkuR2S3T>=0
D.4

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

32Liczba pojazdów niepozostających we współwłasnościCS4N>=0,<=999
33Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS4N>=0,<=999
34Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS4N>=0,<=999
35Kwota podatkuR2S4T>=0
D.5

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

36Liczba pojazdów niepozostających we współwłasnościCS5N>=0,<=999
37Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS5N>=0,<=999
38Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS5N>=0,<=999
39Kwota podatkuR2S5T>=0
D.6

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30, włączając siedzenie kierowcy

40Liczba pojazdów niepozostających we współwłasnościCS6N>=0,<=999
41Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS6N>=0,<=999
42Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS6N>=0,<=999
43Kwota podatkuR2S6T>=0
D.7

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą niż 30, włączając siedzenie kierowcy

44Liczba pojazdów niepozostających we współwłasnościCS7N>=0,<=999
45Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS7N>=0,<=999
46Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS7N>=0,<=999
47Kwota podatkuR2S7T>=0
D.8

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - Dwie osie

48Liczba pojazdów niepozostających we

współwłasności

CS8N>=0,<=999
49Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS8N>=0,<=999
50Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS8N>=0,<=999
51Kwota podatkuR2S8T>=0
D.9

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - Trzy osie

52Liczba pojazdów niepozostających we współwłasnościCS9N>=0,<=999
53Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS9N>=0,<=999
54Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS9N>=0,<=999
55Kwota podatkuR2S9T>=0
D.10

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - Cztery osie i wiecej

56Liczba pojazdów niepozostających we współwłasnościCS10N>=0,<=999
57Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS10N>=0,<=999
58Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS10N>=0,<=999
59Kwota podatkuR2S10T>=0
D.11

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - Dwie osie i więcej

60Liczba pojazdów niepozostających we współwłasnościCS11N>=0,<=999
61Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS11N>=0,<=999
62Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS11N>=0,<=999
63Kwota podatkuR2S11T>=0
D.12

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - Trzy osie i więcej

64Liczba pojazdów niepozostających we współwłasnościCS12N>=0,<=999
65Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS12N>=0,<=999
66Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS12N>=0,<=999
67Kwota podatkuR2S12T>=0
D.13

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - Jedna oś

68Liczba pojazdów niepozostających we współwłasnościCS13N>=0,<=999
69Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS13N>=0,<=999
70Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS13N>=0,<=999
71Kwota podatkuR2S13T>=0
D.14

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalności ą rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - Dwie osie

72Liczba pojazdów niepozostających we współwłasnościCS14N>=0,<=999
73Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS14N>=0,<=999
74Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS14N>=0,<=999
75Kwota podatkuR2S14T>=0
D.15

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - Trzy osie i więcej

76Liczba pojazdów niepozostających we współwłasnościCS15N>=0,<=999
77Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS15N>=0,<=999
78Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)CS15N>=0,<=999
79Kwota podatkuR2S15T>=0
E. Kwota

podatku

80Razem kwota podatkuR2S16T>=0
81Kwota I raty podatku do zapłatyCS16T>=0
82Kwota II raty podatku do zapłatyCS16N>=0
G.

Oświadczenie podatnika/osoby reprezentującej podatnika

OświadczenieZS17TTekst oświadczenia
ImięZS17TImieTyp
NazwiskoZS17Tmax 3 człony nazwiska,

1 człon NazwiskoTyp

Data wypełnieniaDS17T>=01.01.2013
PouczenieZTTekst pouczenia

Załącznik DT-1/A

Dane dotyczące środka transportowego*

Dane szczegółowe dotyczące środka transportowego1Dane dotyczące własności albo

współwłasności

CT>=1,<=3
2Rodzaj środka transportowegoCT>=1,<=6
3Data pierwszej rejestracji na terytorium RPDT>=01.01.1900
4Numer rejestracyjny pojazduZTmax. 15 znaków
5Numer identyfikacyjny VIN/nadwozia, podwozia lub ramyZTmax. 30 znaków
6Marka, typ, model pojazduZTmax. 30 znaków
7Rok produkcjiCT>=1900
8Data nabyciaDT>=01.01.1900
9Data zbyciaDN>=01.01.1900
10Data czasowego wycofania z ruchuDN>=01.01.1900
11Data ponownego dopuszczenia do ruchuDN>=01.01.1900
12Data wyrejestrowaniaDN>=01.01.1900
13Dopuszczalna masa całkowita pojazduR1N>=1, <=99,9
14Masa własna ciągnika siodłowegoR1N>=1, <=99,9
15Dopuszczalna masa całkowita zespołu PojazdówR1N>=1, <=99,9
16Liczba osi pojazduCT>=1,<=9
17Rodzaj zawieszeniaCS18T>=1,<=3
18Opis rodzaju zawieszeniaZNmax. 300 znaków
19Liczba miejsc do siedzeniaCN>1,<=99
20Wpływ pojazdu silnikowego na

środowisko naturalne

ZNEuro 0, Euro 1/I, Euro

2/ II, Euro 3/III, Euro

4/ IV, Euro 5/V instalacja gazowa inne

21Kwota podatkuR2S19T>=0
22Kwota podatku zapłaconegoR2N>=0

* Może być wiele środków transportowych.