Art. 15. - Dania-Polska. Układ dotyczący żeglugi powietrznej. Kopenhaga.1924.12.16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.47.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1925 r.
Artykuł  15.

Państwa układające się zgadzają się, że statki powietrzne, należące do jednego z Państw układających się, ich załoga i pasażerowie, znajdując się na terytorjum drugiego Państwa, podlegać mają zobowiązaniom wynikającym z prawomocnych w danem Państwie przepisów, dotyczących lotnictwa wogóle, opłat celnych oraz innych poborów, zakazów wwozu i wywozu, przewozu osób i towarów, bezpieczeństwa i porządku publicznego, o ile układ niniejszy nie przewidział innych przepisów, oraz że mają one również podlegać innym zobowiązaniom, wynikającym z ogólnego ustawodawstwa obowiązującego.