Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.35.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 24 kwietnia 1922 r.
o częściowem uzupełnieniu podwyższonej taryfy telefonicznej.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44 poz. 310) zarządza się co następuje:
Abonenci warszawskiej sieci telefonicznej podmiejskiej (Dz. U. R. P. № 25 poz. 209) rozd. E. "Sieć Podmiejska" taryfy telefonicznej, prócz opłat, przewidzianych w § 25 taryfy obowiązani są opłacać jeszcze dodatkowe należytości za użytkowanie kabla podziemnego za pomocą którego są połączeni z centralą podmiejską.

Oplata ta wynosi za każde bezpośrednie połączenie z tą centralą 15.000 mk. kwartalnie i obowiązuje od dnia 1 czerwca 1922 roku. Abonentom telefonicznym, przysługuje prawo wypowiedzenia abonamentu w terminie dwutygodniowym do 1 czerwca b. r.(ci zaś, którzy abonamentu nie wypowiedzą, płacą dodatkową opłatę od 1 czerwca 1922 r. w ten sposób, że za czerwiec b. r. złożą jedną trzecią część kwartalnej kwoty t. zn. 5.000 mk., zaś 1 lipca b. r. za trzeci kwartał całą należytość kwartalną w wysokości 15.000 mk.