Częściowe przekazanie uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.61.257

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 maja 1994 r.
w sprawie częściowego przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276) zarządza się, co następuje:
Nadzór nad działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża w zakresie finansowania działalności Krajowego Biura Informacji, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276), przekazuje się Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.