Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.101.726

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 października 1921 r.
w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia wykonawczego do ustawy o opłatach stemplowych od ubezpieczeń.

Na podstawie art. 18 ustawy z dn. 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od ubezpieczeń (Dz. U. R. P. № 75 poz. 509) zarządza się co następuje:
§  1. W rozporządzeniu wykonawczem do powyższej ustawy z dnia 21 września 1920 r. (Dz. U. R. P. № 93 poz. 617) skreśla się w § 20 ostatnie zdanie punktu 6 w ustępie pierwszym i - ustęp drugi.
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.