Częściowa zmiana postanowień regulaminu urzędowania Prokuratury Sądu Najwyższego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.102.785

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 listopada 1931 r.
w sprawie częściowej zmiany postanowień regulaminu urzędowania Prokuratury Sądu Najwyższego.

Na podstawie art. 39, 231 ust. 2, 232 i 298 prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12. poz. 93) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1930 r., zawierającem regulamin urzędowania Prokuratury Sądu Najwyższego (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 192) wprowadza się zmiany następujące:
1)
W §§ 2, 3 i 6 wyrazy: "z dnia 25 czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 382)" zastępuje się wyrazami: "z dnia 26 listopada 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 784).
2)
Przepis § 4 skreśla się.
3)
Przepis § 20 otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 20. Przepis § 11 reg. prok. ma odpowiednie zastosowanie, z tętn, że bezpośrednio podlega Ministrowi Sprawiedliwości jako Naczelnemu Prokuratorowi Pierwszy Prokurator Sądu Najwyższego".

4)
Przepis § 24 otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 24. Przepisy § 12, 13, 14, 16 i 44 - 51 reg. prok. mają odpowiednie zastosowanie".

5)
W § 25 nawiasowe wyrazy: "(§ 22 - 26 reg. prok.)" skreśla się.
6)
Przepis § 41 otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 41. Przepisy § 124 - 126 reg. prok. mają odpowiednie zastosowanie".

7)
Ostatni ustęp § 46 otrzymuje brzmienie następujące:

"Przepis § 105 reg. prok. ma odpowiednie zastosowanie".

8)
Przepis § 53 otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 53. Przepisy § 132 i 134 mają odpowiednie zastosowanie".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1932 r.