Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.511

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2020 r.
§  3.  W przypadku prowadzenia kształcenia na studiach zgodnie z § 1 ust. 2 i § 2 nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów.