Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.75.681

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z referendum zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) oraz w związku z § 3 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2003 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 66, poz. 613) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Audycje referendalne w referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r., zwanym dalej "referendum", są rozpowszechniane w dniach od 18 maja do 5 czerwca 2003 r.
2. W programach ogólnokrajowych "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", zwanej dalej "Telewizją Polską", czas rozpowszechniania audycji referendalnych wynosi:
1) w Programie 1 - 600 minut;
2) w Programie 2 - 600 minut;
3) w Programie TV Polonia - 300 minut.
3. W programach ogólnokrajowych "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", zwanego dalej "Polskim Radiem", czas rozpowszechniania audycji referendalnych wynosi:
1) w Programie 1 - 740 minut;
2) w Programie 2 - 370 minut;
3) w Programie 3 - 740 minut;
4) w Programie 4 - 370 minut;
5) w Programie dla zagranicy - 480 minut.
4. W każdym programie regionalnym Telewizji Polskiej czas rozpowszechniania audycji referendalnych wynosi 900 minut.
5. W każdej spółce radiofonii regionalnej czas rozpowszechniania audycji referendalnych wynosi 1.200 minut.
§  2.
1. Telewizja Polska rozpowszechnia audycje referendalne:
1) w Programie 1 w dniach: 23 i 26-30 maja oraz 2-5 czerwca w godzinach 15.00-16.00;
2) w Programie 2 w dniach: 18, 24, 25 i 31 maja oraz 1 czerwca w godzinach 9.00-10.12, a ponadto w dniach 2-5 czerwca w godzinach 16.50-17.50;
3) w TV Polonia w dniach 3 i 4 czerwca w odpowiednich pasmach czasowych;
4) w programach regionalnych w dniach: 18, 19-23 i 26-30 maja oraz 2-5 czerwca w godzinach 19.00-20.00.
2. Polskie Radio rozpowszechnia audycje referendalne od dnia 18 maja do dnia 5 czerwca:
1) w Programie 1 w godzinach 12.40-13.00 oraz w godzinach 18.40-19.00;
2) w Programie 2:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach 6.35-6.55,
b) w soboty i w niedziele w godzinach 7.35-7.55;
3) w Programie 3 w godzinach 6.10-6.30 i w godzinach 22.40-23.00;
4) w Programie 4:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach 20.10-20.30,
b) w soboty i niedziele w godzinach 20.00-20.20;
5) w programie dla zagranicy - w godzinach 23.10-23.35.
3. Spółki radiofonii regionalnej rozpowszechniają audycje referendalne od dnia 18 maja do dnia 5 czerwca i wykorzystują w całym okresie rozpowszechniania audycji referendalnych co najmniej 80% czasu przeznaczonego na audycje referendalne w godzinach 6.00-9.00 i 12.00-13.00 oraz 17.00-22.00.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.