Art. 18. - Czarnogóra-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki. Warszawa.2012.10.26.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1255

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2013 r.
Artykuł  18

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc w stosunkach polsko-czarnogórskich Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisana w Belgradzie dnia 6 lipca 1956 roku.

Podpisano w Warszawie dnia 26.10.2012 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, czarnogórskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

-
została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
-
jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,
-
będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 22 lipca 2013 r.