Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2094 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  214.  [Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE]
1.  Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeżeli:
1) nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 211 ust. 1, lub
2) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2.  Na okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie można się powoływać w celach gospodarczych.