§ 10. - Cła na towary przywożone z zagranicy. - Dz.U.1993.51.235 - OpenLEX

§ 10. - Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.51.235

Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 1994 r.
§  10.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 67, poz. 288, Nr 74, poz. 325 i 327, Nr 93, poz. 412, Nr 121, poz. 529, z 1992 r. Nr 6, poz. 26, Nr 15, poz. 58, Nr 17, poz. 71 i Nr 81, poz. 417 oraz z 1993 r. Nr 29, poz. 135).