Ciągłe szkolenia farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.499

Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych

Na podstawie art. 107zf ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
ramowy program ciągłych szkoleń;
2)
zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia;
3)
sposób odbywania ciągłego szkolenia, w tym tryb dokumentowania jego przebiegu;
4)
standardy ciągłego szkolenia;
5)
wysokość opłat za ciągłe szkolenie.
1. 
Ramowy program ciągłych szkoleń obejmuje efekty kształcenia dotyczące wiedzy z następującego zakresu zagadnień:
1)
opieki farmaceutycznej, o której mowa w art. 2a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496);
2)
postępu nauk farmaceutycznych:
a)
farmakoterapii,
b)
technologii produktów leczniczych oraz jakości i autentyczności produktów leczniczych i wyrobów medycznych w obrocie,
c)
farmacji aptecznej,
d)
farmacji szpitalnej,
e)
farmacji klinicznej,
f)
leku roślinnego,
g)
farmakologii,
h)
biotechnologii farmaceutycznej,
i)
farmakoekonomiki,
j)
radiofarmacji,
k)
farmacji onkologicznej;
3)
zdrowia publicznego, w tym nadużywania oraz uzależnienia od produktów leczniczych;
4)
prawa farmaceutycznego oraz prawa regulującego wykonywanie zawodu farmaceuty;
5)
nowoczesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną;
6)
zasad udzielania pierwszej pomocy;
7)
wyrobów medycznych;
8)
suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
9)
badań klinicznych.
2. 
Ciągłe szkolenia są realizowane w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych dalej "okresami edukacyjnymi".
1. 
Farmaceuta realizuje obowiązek ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1, przez:
1)
udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń;
2)
udział w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem;
3)
udział w kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego;
4)
uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego doktora, stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych;
5)
przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej;
6)
udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, którego cele statutowe działalności obejmują rozwój nauk farmaceutycznych, Naczelnej Izby Aptekarskiej lub okręgowej izby aptekarskiej;
7)
przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
8)
udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
9)
opublikowanie jako autor albo współautor:
a)
książki naukowej z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
b)
książki popularnonaukowej z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
c)
artykułu naukowego oryginalnego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
d)
artykułu o charakterze przeglądowym, rozdziału w książce z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
e)
artykułu popularnonaukowego lub komunikatu z badań naukowych z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
f)
tłumaczenia książki lub artykułu z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
10)
sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczną praktykę w aptece;
11)
pełnienie funkcji kierownika szkolenia specjalizacyjnego lub opiekuna stażu specjalizacyjnego;
12)
sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów;
13)
podnoszenie kwalifikacji w ramach staży lub praktyk zagranicznych realizowanych w zagranicznych ośrodkach prowadzących staże dla farmaceutów;
14)
indywidualną prenumeratę czasopisma naukowego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu wymienionego w części A, B lub C wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
2. 
Za zrealizowanie każdej z form ciągłych szkoleń przysługuje określona liczba punktów, które określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanych dalej "punktami edukacyjnymi".
Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych musi być uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, realizowanych przez jednostki szkolące, o których mowa w art. 107a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, zwane dalej "jednostkami szkolącymi".
1. 
Ustala się następujące standardy ciągłego szkolenia farmaceutów:
1)
jednostka szkoląca zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4;
2)
jednostka szkoląca zapewnia kadrę dydaktyczną, posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1;
3)
formy ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6, odbywają się na podstawie pisemnej umowy zawartej między jednostką szkolącą a podmiotem realizującym te szkolenia;
4)
jednostka szkoląca ma obowiązek najpóźniej do dnia 15 grudnia każdego roku udostępnić na swojej stronie internetowej wstępny harmonogram kursów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, wraz z imionami i nazwiskami osób prowadzących kursy na następny rok;
5)
jednostka szkoląca zapewnia sprawną organizację procesu dydaktycznego oraz prowadzi w sposób ciągły wewnętrzną ocenę jakości kształcenia;
6)
jednostka szkoląca posiada dokumentację przebiegu ciągłych szkoleń i opracowane w formie pisemnej szczegółowe programy kursów; szczegółowe programy kursów jednostka szkoląca udostępnia na swojej stronie internetowej;
7)
realizacja programu ciągłych szkoleń uwzględnia aktualną wiedzę, osiągnięcia teorii i praktyki oraz zweryfikowane wyniki badań naukowych;
8)
program kursu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jest realizowany z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych;
9)
udział farmaceuty w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, potwierdza wydane przez jednostkę szkolącą zaświadczenie, które określa temat, liczbę godzin szkolenia, liczbę punktów edukacyjnych, datę przeprowadzenia szkolenia.
2. 
Farmaceuta odbywa kursy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zgodnie z ramowym programem kursów, obejmującym efekty kształcenia opracowane przez zespół ekspertów powołanych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej, "CMKP".
3. 
Opracowane przez zespół ekspertów programy kursów, po pozytywnym zaopiniowaniu przez właściwego dla rodzaju kursu konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji i Naczelną Radę Aptekarską, zatwierdza dyrektor CMKP.
4. 
Wykaz zatwierdzonych przez dyrektora CMKP programów kursów oraz programy tych kursów są udostępniane na stronie internetowej CMKP, nie rzadziej niż co dwa lata.
1. 
W celu dokumentowania przebiegu ciągłego szkolenia okręgowa izba aptekarska, której farmaceuta jest członkiem, wydaje kartę ciągłego szkolenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia. Dopuszcza się dokumentowanie przebiegu ciągłego szkolenia farmaceuty w formie elektronicznej.
2. 
Karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia ciągłych szkoleń i stanowi podstawę do ich zaliczenia.
3. 
W przypadku uzyskania przez farmaceutę w okresie edukacyjnym liczby punktów edukacyjnych, o których mowa w § 4, farmaceuta zgłasza się do okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem, w celu potwierdzenia dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
4. 
Dla farmaceutów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa.
5. 
Dla farmaceutów, którzy byli obowiązani do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, okres edukacyjny rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeszkolenie zostało zakończone.
6. 
Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony przez właściwą okręgową radę aptekarską na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
7. 
Wniosek o przedłużenie czasu trwania okresu edukacyjnego osoba wnioskująca składa do prezesa okręgowej rady aptekarskiej okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem. Wniosek wraz z uzasadnieniem jest składany nie później niż w ostatnim miesiącu okresu edukacyjnego.
8. 
Przedłużenie okresu edukacyjnego na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie nie powoduje przesunięcia terminu rozpoczęcia kolejnego okresu edukacyjnego.
9. 
Informację dotyczącą przedłużenia okresu edukacyjnego prezes okręgowej rady aptekarskiej umieszcza w karcie ciągłego szkolenia.
10. 
Brak uzyskania w zakończonym okresie edukacyjnym wymaganej liczby punktów, o których mowa w § 4, skutkuje wpisem w karcie ciągłego szkolenia o niezaliczeniu ciągłego szkolenia.
1. 
Okręgowa rada aptekarska potwierdza w karcie ciągłego szkolenia uzyskanie wymaganej liczby punktów edukacyjnych, zgodnie z ramowym programem ciągłych szkoleń, po przedstawieniu przez farmaceutę zaświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9, albo innego dokumentu potwierdzającego realizację obowiązku ciągłego szkolenia.
2. 
Większa niż wymagana liczba punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym nie przechodzi na następny okres edukacyjny.
3. 
Punkty edukacyjne za uzyskanie tytułu specjalisty wpisuje się do karty ciągłego szkolenia wydanej w okresie edukacyjnym, w którym uzyskano tytuł specjalisty.
4. 
Punkty edukacyjne za uzyskanie stopnia naukowego doktora, stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych wpisuje się do karty ciągłego szkolenia wydanej w okresie edukacyjnym, w którym uzyskano stopień naukowy albo tytuł.
Za jedną godzinę ciągłego szkolenia jednostka szkoląca pobiera opłatę w wysokości nie wyższej niż 28 zł brutto.
Farmaceuci, którzy rozpoczęli realizację ciągłego szkolenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kontynuują je na dotychczasowych zasadach do zakończenia okresu edukacyjnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lp.Forma zdobywania wiedzy teoretycznej w formie ciągłego szkoleniaLiczba punktów edukacyjnychDokument potwierdzający realizację ciągłego szkolenia
1Udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych za cały kursZaświadczenie wydane przez jednostkę szkolącą
2Udział w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych za cały kursZaświadczenie potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku testu wydane przez jednostkę szkolącą, okręgową izbę aptekarską lub Naczelną Izbę Aptekarską
3Udział w kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kursZaświadczenie wydane przez jednostkę szkolącą
4Uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych50 punktów edukacyjnychDokument potwierdzający posiadanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych
5Przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo- -szkoleniowym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej5 punktów edukacyjnych za przygotowanie i wygłoszenie referatu,

z zastrzeżeniem, że punkty edukacyjne zalicza się jeden raz za dany referat

Zaświadczenie wydane przez towarzystwo naukowe, Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgową izbę aptekarską
6Udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, którego cele działalności statutowej obejmują rozwój nauk farmaceutycznych, Naczelnej Izby Aptekarskiej lub okręgowej izby aptekarskiej2 punkty edukacyjne za posiedzenieZaświadczenie albo dyplom wydane przez towarzystwo naukowe, Naczelną Izbę Aptekarską lub okręgową izbę aptekarską
7Przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu10 punktów edukacyjnych za przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z zastrzeżeniem, iż punkty edukacyjne zalicza się jeden raz za dany referat lub wykładZaświadczenie albo dyplom wydane przez jednostkę organizującą kongres, zjazd, konferencję lub sympozjum naukowe
8Udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu2 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnychZaświadczenie albo dyplom wydane przez jednostkę organizującą kongres, zjazd, konferencję lub sympozjum naukowe
9Opublikowanie jako autor albo współautor książki naukowej z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu50 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnymNotka bibliograficzna
10Opublikowanie jako autor albo współautor książki popularnonaukowej z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu20 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnymNotka bibliograficzna
11Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu naukowego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu15 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnymNotka bibliograficzna
12Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu o charakterze przeglądowym, rozdziału w książce z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu15 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnymNotka bibliograficzna
13Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu popularnonaukowego lub komunikatu z badań naukowych z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu5 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnymNotka bibliograficzna
14Opublikowanie jako autor albo współautor tłumaczenia książki lub artykułu z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu10 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnymNotka bibliograficzna
15Sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczną praktykę w aptece1 punkt edukacyjny za każdy miesiąc opieki nad jednym studentem, nie więcej niż 18 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnymZaświadczenie wydane przez wydział farmaceutyczny
16Pełnienie funkcji kierownika szkolenia specjalizacyjnego, opiekuna stażu specjalizacyjnego10 punktów edukacyjnych za każdy rok pełnienia funkcji kierownika szkolenia specjalizacyjnego lub 5 punktów edukacyjnych za pełnienie funkcji opiekuna stażu specjalizacyjnego, nie więcej niż 30 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnymZaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę szkolącą
17Sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów1 punkt edukacyjny za każdy miesiąc sprawowania opieki nad jednym studentem, nie więcej jednak niż 18 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnymZaświadczenie wydane przez okręgową radę aptekarską lub wydziałowego koordynatora praktyk wakacyjnych
18Podnoszenie kwalifikacji w ramach staży lub praktyk zagranicznych realizowanych w zagranicznych ośrodkach prowadzących staże dla farmaceutów1 punkt edukacyjny za każdy tydzień stażu lub praktyki, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnymDokument potwierdzający odbycie stażu lub praktyki
19Indywidualna prenumerata czasopisma naukowego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu wymienionego w części A, B lub C wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87)5 punktów edukacyjnych za tytuł, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnymPotwierdzenie prenumeraty

ZAŁĄCZNIK Nr  2

...................................................................

(oznaczenie okręgowej izby aptekarskiej)

KARTA CIĄGŁEGO SZKOLENIA NR ........./.........

CZĘŚĆ I

DANE FARMACEUTY

1. Imię (imiona) i nazwisko osoby odbywającej ciągłe szkolenie

.....................................................................................................................................................

2. Numer dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"

.....................................................................................................................................................

3. Adres do korespondencji

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

4. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada

.....................................................................................................................................................

5. Tytuł zawodowy.........................................................................................................................

6. Data wydania i numer dyplomu

.....................................................................................................................................................

7. Nazwa i adres uczelni

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

8. Potwierdzenie rozpoczęcia ciągłego szkolenia (data)

.....................................................................................................................................................

9. Przedłużenie okresu edukacyjnego (data)

.....................................................................................................................................................

..............................................................................................................

(podpis prezesa okręgowej rady aptekarskiej)

CZĘŚĆ II

PRZEBIEG CIĄGŁEGO SZKOLENIA

Lp.Forma ciągłego

szkolenia/Temat

szkolenia

Nazwa i adres

organizatora

szkolenia*

Liczba

godzin/dni*

Forma

zaliczenia*

Liczba

punktów

edukacyjnych

Data,

podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

*Jeżeli dotyczy.

CZĘŚĆ III

NIEZALICZENIE CIĄGŁEGO SZKOLENIA

Pan/Pani .........................................................................................................................................

od ............................ do ............................

nie uzyskał(a) 100 punktów edukacyjnych.

……..................................................................

(podpis prezesa okręgowej rady aptekarskiej)

ZALICZENIE CIĄGŁEGO SZKOLENIA

Pan/Pani .......................................................................................................................................

odbył(a) ciągłe szkolenie w okresie edukacyjnym

od .......................... do ................................

i uzyskał(a) 100 punktów edukacyjnych.

……...................................................................

(podpis prezesa okręgowej rady aptekarskiej)

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. poz. 1238 oraz z 2007 r. poz. 403), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z 2016 r. poz. 65, 580, 652, 832, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 599 i 1524).