Rozdział 16 - Przepisy przejściowe i końcowe - Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.146.1421

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2006 r.

Rozdział  16

Przepisy przejściowe i końcowe

§  75.
Certyfikaty, świadectwa oraz towarzyszące im specyfikacje lub zezwolenia wydane przed dniem wejścia tego rozporządzenia w życie pozostają ważne do dnia upływu ich ważności, ale nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
§  76.
Dotychczasowe podręczniki certyfikacji i bieżącego nadzoru, stosowane w procesach certyfikacji do dnia wejścia w życie tego rozporządzenia, mogą być nadal stosowane, ale nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
§  77.
Certyfikaty zagraniczne, uznane przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, pozostają ważne do dnia określonego w uznanym certyfikacie, ale nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
§  78.
1.
Ośrodki szkolenia lotniczego prowadzące działalność w dniu wejścia w życie rozporządzenia mogą do dnia 1 stycznia 2004 r. prowadzić na dotychczasowych zasadach szkolenie wyłącznie w celu uzyskania licencji dla specjalności:
1)
pilota turystycznego:
a)
samolotowego,
b)
śmigłowcowego,
c)
wiatrakowcowego;
2)
pilota szybowcowego;
3)
pilota balonu wolnego;
4)
skoczka spadochronowego.
2.
Osoby, które przed dniem 31 grudnia 2003 r. rozpoczęły szkolenie w ośrodkach, o których mowa w ust. 1, mogą je kontynuować na warunkach obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 1 maja 2004 r.
§  79.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.