Rozdział 13 - Tryb uznawanie certyfikatów zagranicznych na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej - Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.146.1421

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2006 r.

Rozdział  13

Tryb uznawanie certyfikatów zagranicznych na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej

§  50.
1.
Certyfikaty zagraniczne, wydane przez obcy organ certyfikujący na podstawie postanowień ratyfikowanej umowy międzynarodowej zawierającej klauzule o wzajemnym uznawaniu certyfikatów i świadectw w lotnictwie cywilnym, uznawane są w sposób bezpośredni.
2.
Uznania certyfikatu zagranicznego w sposób bezpośredni dokonuje się po sprawdzeniu, czy ratyfikowana umowa międzynarodowa zawiera klauzulę o wzajemnym uznawaniu certyfikatów i świadectw w lotnictwie cywilnym. Uznanie może dotyczyć wszystkich certyfikatów i świadectw wydanych przez państwo, z którym została zawarta umowa, od dnia ogłoszenia ratyfikowanej umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
§  51.
Polski podmiot może korzystać z wyrobów lub usług posiadacza certyfikatu zagranicznego uznanego za ważny na równi z certyfikatem polskim, zgodnie z § 50, jeżeli:
1)
zakres uprawnień udzielonych podmiotowi zagranicznemu w posiadanym certyfikacie zagranicznym jest właściwy i dostateczny dla wykonywania przez niego usługi na rzecz podmiotu polskiego;
2)
certyfikat zagraniczny pozostaje ważny w całym okresie korzystania przez podmiot polski z usług jego posiadacza.