Art. 11. - [Przychody i działalność gospodarcza CMKP] - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.77 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2021 r. do: 25 marca 2024 r.
Art.  11.  [Przychody i działalność gospodarcza CMKP]
1. 
Przychodami CMKP są w szczególności:
1)
środki z budżetu państwa, o których mowa w art. 10;
1a)
środki z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przyznawane na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2)
środki pochodzące z krajowych i międzynarodowych projektów i programów badawczych;
3)
przychody z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2;
4)
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych CMKP;
5)
przychody z tytułu zapisów, spadków i darowizn.
2. 
CMKP może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie realizacji swoich zadań w sposób i na zasadach właściwych dla uczelni publicznych.