[Tworzenie przez Spółkę Celową innych spółek, obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w takich spółkach;... - Dz.U.2021.1354 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Tworzenie przez Spółkę Celową innych spółek, obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w takich spółkach; powierzenie wykonywania zadań podmiotom gospodarującym lub zarządzającym nieruchomościami Skarbu Państwa] - Centralny Port Komunikacyjny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  15.  25 [Tworzenie przez Spółkę Celową innych spółek, obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w takich spółkach; powierzenie wykonywania zadań podmiotom gospodarującym lub zarządzającym nieruchomościami Skarbu Państwa]
1. 
Spółka Celowa może utworzyć, samodzielnie albo z innymi podmiotami, spółki kapitałowe, a także obejmować, nabywać i zbywać akcje lub udziały innych spółek.
2. 
Spółka Celowa może powierzyć wykonywanie części swoich zadań spółce, o której mowa w ust. 1. Do takiej spółki, której powierzono zadania, stosuje się odpowiednio przepis art. 20 ust. 2.
3. 
W zakresie zadań powierzonych zgodnie z ust. 2, ilekroć w ustawie jest mowa o Spółce Celowej, należy przez to rozumieć także spółkę, której powierzono zadania.
4. 
Jeżeli spółki, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do stosowania ustaw, o których mowa w art. 12 ust. 3, do spółek tych stosuje się odpowiednio art. 12 ust. 4.
5. 
Spółka Celowa może powierzyć wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem podmiotom, do których zadań należy gospodarowanie lub zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa za wynagrodzeniem, w drodze umowy lub porozumienia zawartego z tymi podmiotami.
6. 
Porozumienia i umowy, o których mowa w ust. 5, określają zakres zadań oraz wynagrodzenie. Porozumienia i umowy zawiera się po uzyskaniu zgody Pełnomocnika.
25 Art. 15 zmieniony przez art. 36 pkt 8 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1846) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 października 2022 r.