Rozdział 6 - Przewody. - Budowa i stan techniczny wytwornic acetylenowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.79.741

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 1934 r.

VI.

Przewody.

§  13.
1.
Wytwornice i ich części wolno łączyć z sobą tylko przewodami stałemi.
2.
Jako materjał na przewody gazowe wolno używać jedynie stali.