Rozdział 3 - Zbiorniki gazu. - Budowa i stan techniczny wytwornic acetylenowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.79.741

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 1934 r.

III.

Zbiorniki gazu.

§  10.
1.
Każda wytwornica, bądź zespół wytwornic, pracujących razem, powinny posiadać zbiornik gazu o ruchomym (pływającym) kloszu. Wyjątek stanowią:
a)
pochodnie acetylenowe o ładunku karbidu do 10 kg,
b)
wytwornice o ciśnieniu acetylenu powyżej 0,15 atn do 0,5 atn (§ 7 p. 2).
2.
Zbiornik gazu powinien być zabezpieczony przez odpowiednie zamknięcia wodne przed bezpośredniem połączeniem gazu z atmosferą, szczególnie w czasie ładowania i odmulania wytwornicy.
3.
Zbiornik gazu powinien być tak zbudowany, aby przestrzeń szkodliwa, zawierająca powietrze, była ograniczona do minimum.
4.
Użyteczna pojemność zbiornika gazu jest wystarczająca, jeżeli:

a. mieści w sobie całą ilość acetylenu, wytworzonego z całkowitego ładunku karbidu, a przy jego podziale na części, - ilość acetylenu, wytworzonego z każdej oddzielnej części ładunku, oraz

b. mieści w sobie acetylen, wytworzony wskutek późniejszego gazowania przy nagłem przerwaniu odbioru acetylenu i to w czasie najwyższej dopuszczalnej wydajności wytwornicy.

5.
Zbiornik gazu o pojemności ponad 300 l powinien posiadać niezawodnie działające urządzenie zamykające (zamknięcie wodne i t. p.), włączone między przestrzenią gazowania i zbiornikiem.
6.
Przy stałych wytwornicach zbiornik gazu powinien być zaopatrzony w rurę bezpieczeństwa, która w razie nadmiaru gazu odprowadza go w powietrze.
7.
Na rurze bezpieczeństwa nie wolno umieszczać mechanicznych urządzeń zamykających (kurki, zawory i t. p.), z wyjątkiem zamknięć wodnych. Przekrój tej rury nie może być mniejszy od przekroju przewodu, doprowadzającego gaz.
8.
Jeżeli wytwornica jest zaopatrzona w rurę bezpieczeństwa, przez którą można jednocześnie odprowadzić nadmiar gazu z wytwornicy i zbiornika, wówczas oddzielna rura bezpieczeństwa dla zbiornika nie jest wymagana. Zbiorniki gazu, przeznaczone do pracy na wolnem powietrzu, nie wymagają rur bezpieczeństwa.