Rozdział 11 - Opłaty. - Budowa i stan techniczny wytwornic acetylenowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.79.741

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 1934 r.

XI.

Opłaty.

§  20.
Za badania, o których mowa w §§ 15 - 19, wnioskodawca lub zgłaszający obowiązany jest uiścić rzeczoznawcy opłatę, której wysokość i sposób uiszczenia ustali Minister Przemysłu i Handlu w drodze oddzielnego rozporządzenia.