Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Budowa i eksploatacja kotłów parowych i wodnych, przenośnych zbiorników ciśnieniowych i wytwornic acetylenowych oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.46.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1963 r.

Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Rozporządzenie dotyczy kotłów parowych i wodnych, przenośnych zbiorników ciśnieniowych i wytwornic acetylenowych, wymienionych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1961 r. w sprawie szczegółowego określenia rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz zakresu tego dozoru nad poszczególnymi urządzeniami technicznymi (Dz. U. z 1962 r. Nr 6, poz. 20), zwanych w dalszym ciągu "naczyniami ciśnieniowymi".
2.
Zespół przenośnych zbiorników ciśnieniowych mających ze sobą wspólne ścianki jest zbiornikiem złożonym i podlega jako całość przepisom rozporządzenia, jeżeli przynajmniej jeden ze zbiorników jest przenośnym zbiornikiem ciśnieniowym.
3.
Rozporządzenie nie dotyczy:
1)
kotłów parowych i wodnych, przenośnych zbiorników ciśnieniowych i wytwornic acetylenowych na morskich jednostkach pływających oraz produkowanych wyłącznie dla tych jednostek,
2)
przenośnych zbiorników ciśnieniowych i wytwornic acetylenowych na statkach rzecznych oraz produkowanych wyłącznie dla tych statków,
3)
kotłów parowozowych i kotłów ustawionych na wagonach kolejowych, z wyjątkiem przepisów § 2 w zakresie budowy tych urządzeń.
§  2.
Techniczne warunki dotyczące:
1)
konstrukcji,
2)
wykonania,
3)
osprzętu,
4)
oznaczeń,
5)
materiałów i wyrobów hutniczych przeznaczonych do budowy i naprawy,
6)
zakresu badań technicznych gotowych naczyń ciśnieniowych i ich elementów w zakładach wytwórczych lub naprawczych,
7)
rodzaju dokumentacji niezbędnej do przyjęcia naczyń ciśnieniowych pod dozór i wykonywania tego dozoru,
8)
obliczeń wytrzymałościowych oraz
9)
dopuszczenia konstrukcji wytwornic acetylenowych

zawierają Przepisy dozoru technicznego Urzędu Dozoru Technicznego, zatwierdzone przez Ministra Górnictwa i Energetyki, zwane w dalszym ciągu "Przepisami dozoru technicznego".

§  3.
1.
Do naczyń ciśnieniowych sprowadzanych z zagranicy stosuje się przepisy rozporządzenia dotyczące trybu postępowania w sprawie rejestracji, odbioru technicznego i dozoru technicznego oraz przepisy dozoru technicznego wymienione w § 2 dotyczące konstrukcji, osprzętu i oznaczeń.
2.
Warunki dotyczące materiałów, wykonania, a w szczególności spawania, badań naczyń ciśnieniowych u wytwórcy i wypełniaczy butli acetylenowych oraz organy przeprowadzające te badania wymagają zatwierdzenia przez Urząd Dozoru Technicznego przed złożeniem zamówienia na ich dostawę. Zatwierdzenie powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku przez zainteresowanego.