[System wewnętrznej kontroli jakości] - Art. 50. - Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz nadzór publiczny. - Dz.U.2022.1302 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [System wewnętrznej kontroli jakości] - Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz nadzór publiczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1302 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  50.  [System wewnętrznej kontroli jakości]
1. 
Firma audytorska opracowuje i wdraża system wewnętrznej kontroli jakości zgodnie z krajowymi standardami kontroli jakości. System wewnętrznej kontroli jakości obejmuje w szczególności polityki, procedury oraz rozwiązania, a także mechanizmy, o których mowa w art. 64. Dokumentacja systemu wewnętrznej kontroli jakości jest sporządzana w języku polskim.
2. 
Firma audytorska monitoruje oraz ocenia adekwatność i skuteczność systemu wewnętrznej kontroli jakości.
3. 
Firma audytorska przeprowadza coroczną ocenę systemu wewnętrznej kontroli jakości, w wyniku której może przedstawić propozycję rozwiązań mających na celu poprawę adekwatności i skuteczności tego systemu. Dokumentację corocznej oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości sporządza się w języku polskim i przechowuje się przez okres co najmniej 8 lat.
4. 
Firma audytorska wyznacza biegłego rewidenta jako osobę odpowiedzialną za system wewnętrznej kontroli jakości.