[Rodzaje kar administracyjnych; ustalenie rodzaju i wymiaru kary] - Art. 183. - Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz nadzór... - Dz.U.2022.1302 t.j. - OpenLEX

Art. 183. - [Rodzaje kar administracyjnych; ustalenie rodzaju i wymiaru kary] - Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz nadzór publiczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1302 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  183.  [Rodzaje kar administracyjnych; ustalenie rodzaju i wymiaru kary]
1. 
Karami administracyjnymi są:
1)
kara upomnienia;
2)
kara pieniężna;
3)
zakaz przeprowadzania badań;
4)
zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej;
5)
zakaz świadczenia usług objętych standardami wykonywania zawodu;
6)
zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w firmach audytorskich przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014;
7)
skreślenie z listy.
2. 
Nakładając karę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nakazuje się zaprzestanie określonego postępowania i powstrzymanie się od niego w przyszłości.
3. 
Kara pieniężna nakładana na firmy audytorskie nie może przekroczyć 10% przychodów netto ze sprzedaży usług świadczonych w ramach działalności, o której mowa w art. 47 ust. 1 i 2, osiągniętych przez firmę audytorską w poprzednim roku obrotowym. Jeżeli w poprzednim roku obrotowym firma audytorska nie osiągnęła przychodów z tytułów, o których mowa w zdaniu pierwszym, wysokość kary odnosi się do ostatniego roku obrotowego, w którym firma osiągnęła przychody z tych tytułów.
4. 
Kara pieniężna nakładana na poszczególne osoby, o których mowa w art. 182 ust. 2, nie może przekraczać 250 000 zł.
4a. 
Kara, o której mowa w ust. 4, nakładana w przypadku gdy naruszenie:
1)
dotyczyło usługi świadczonej w związku z przygotowaniem lub przeprowadzeniem emisji, wystawieniem lub zbyciem instrumentu finansowego lub
2)
związane było z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego

- nie może przekraczać kwoty 500 000 zł.

5. 
Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, nakładane są na okres od roku do 3 lat.
6. 
Ustalając rodzaj i wymiar kary nakładanej na firmę audytorską lub osoby, o których mowa w art. 182 ust. 2, uwzględnia się w szczególności:
1)
wagę naruszenia i czas jego trwania;
2)
stopień przyczynienia się do powstania naruszenia;
3)
sytuację finansową wyrażającą się w szczególności w wysokości rocznych przychodów lub dochodów;
4)
kwotę zysków osiągniętych lub strat unikniętych, w zakresie, w jakim można je ustalić;
5)
stopień współpracy z Agencją;
6)
popełnione dotychczas naruszenia.
7. 
Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary administracyjnej, o której mowa w ust. 1, jeżeli od dnia naruszenia przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 upłynęło 8 lat.
8. 
Kara administracyjna, o której mowa w ust. 1, nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło 10 lat od dnia naruszenia przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014.