Art. 12. - Biblioteki. - Dz.U.1968.12.63 - OpenLEX

Art. 12. - Biblioteki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.63

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1997 r.
Art.  12.
1.
Biblioteki państwowe i biblioteki Polskiej Akademii Nauk i jej placówek, do których stosuje się przepisy ustawy, stanowią ogólnokrajową sieć biblioteczną.
2.
Biblioteki państwowe, określone w ust. 1, podlegają ministrowi lub przez niego nadzorowane, stanowią sieć sportową w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
3.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i centralnymi związkami organów spółdzielczych może biblioteki organizacji spółdzielczych i społecznych oraz inne biblioteki włączać do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
4.
Biblioteki ogólnokrajowe sieci bibliotecznej obowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia przechowywania, opracowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i komentacyjnych, w działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonaleniu zawodowym pracowników bibliotek.