Białoruś-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Mińsk.2003.12.08.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.125.1044

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2007 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości,
podpisana w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 8 grudnia 2003 r. została podpisana w Mińsku Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Białorusi, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

- powodowane pragnieniem dalszego rozwoju współpracy i utrwalania stosunków przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi,

- zaniepokojone wzrostem przestępczości w ogóle, a szczególnie przestępczości zorganizowanej,

- przekonane o istotnym znaczeniu współpracy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego dla skutecznego zwalczania przestępczości,

- dążąc do ustanowienia optymalnych zasad, form i sposobów pracy operacyjnej i działań prewencyjnych,

- z zastrzeżeniem poszanowania norm prawa międzynarodowego oraz prawa wewnętrznego swych państw i kierując się zasadami równości, wzajemności i obustronnych korzyści,

uzgodniły, co następuje:

1.
Umawiające się Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie zwalczania przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej, a w szczególności następujących przestępstw:
1)
przeciwko życiu i zdrowiu;
2)
popełnionych w związku z działalnością terrorystyczną,
3)
handlu ludźmi i nielegalnego pozbawienia człowieka wolności;
4)
nielegalnego handlu komórkami, tkankami i narządami ludzkimi;
5)
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
6)
kradzieży materiałów jądrowych i promieniotwórczych, nielegalnego nimi obrotu, niewłaściwego użycia lub grożenia niewłaściwym ich użyciem w celu wyrządzenia szkody;
7)
przeciwko środowisku i bezpieczeństwu ekologicznemu;
8)
kradzieży lub nielegalnego handlu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi i innymi niebezpiecznymi materiałami oraz nielegalnej ich produkcji;
9)
kradzieży dzieł sztuki, środków transportu i nielegalnego handlu tymi przedmiotami oraz ich przemytu;
10)
nielegalnego przekraczania granicy państwowej i organizowania nielegalnej migracji;
11)
przemytu;
12)
nielegalnego posiadania, wytwarzania i obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz prekursorami i ich przemytu;
13)
nielegalnego obrotu wyrobami alkoholowymi oraz tytoniowymi i surowcami tytoniowymi;
14)
podrabiania środków płatniczych i papierów wartościowych, wprowadzania ich do obiegu oraz podrabiania dokumentów w celu używania ich jako autentycznych;
15)
przeciwko obrotowi gospodarczemu, legalizowania dochodów pochodzących z przestępstwa i nielegalnego przyjmowania korzyści majątkowych lub osobistych przez funkcjonariuszy publicznych.
2.
Umawiające się Strony zobowiązują się także do współpracy w zakresie:
1)
poszukiwania osób podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie przestępstw albo uchylających się od odbycia kary orzeczonej za ich popełnienie;
2)
poszukiwania osób zaginionych, ustalania tożsamości nieznanych osób oraz identyfikacji nieznanych zwłok;
3)
poszukiwania przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego popełnienia.
1. 1
Współpracę w celu wykonania niniejszej umowy realizować będą następujące właściwe organy:

po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

1)
minister właściwy do spraw wewnętrznych;
2)
minister właściwy do spraw finansów publicznych;
3)
minister właściwy do spraw instytucji finansowych;
4)
Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
5)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
6)
Komendant Główny Policji;
7)
Komendant Główny Straży Granicznej;

po stronie Republiki Białorusi:

1)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;
2)
Komitet Bezpieczeństwa Państwowego;
3)
Państwowy Komitet Wojsk Ochrony Pogranicza;
4)
Państwowy Komitet Celny;
5)
Departament Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwa;
6)
Prokuratura Republiki Białorusi;
7)
Departament Monitoringu Finansowego Komitetu Kontroli Państwa.

Wymienione organy, zwane dalej "właściwymi organami", współdziałają bezpośrednio lub przez swoich upoważnionych przedstawicieli w zakresie swoich ustawowych kompetencji.

2.
Umawiające się Strony powiadamiają się wzajemnie drogą dyplomatyczną o zmianach właściwości lub nazwy organów wykonujących niniejszą umowę.
3.
Właściwe organy Umawiających się Stron w razie konieczności wymieniają oficerów łącznikowych, tworzą punkty kontaktowe, ustalają szczegółowy tryb i przedmiot współpracy, odbywają wspólne konsultacje.
4.
Właściwe organy Umawiających się Stron przekazują sobie wzajemnie dane o osobach mających uczestniczyć w wymianie ekspertów najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem przedsięwzięcia. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że pobyt na terytorium jej państwa osoby wyznaczonej przez drugą Umawiającą się Stronę może zagrażać bezpieczeństwu państwa tej Umawiającej się Strony lub innym jego istotnym interesom, może zaproponować wyznaczenie innej osoby.
1.
Właściwe organy Umawiających się Stron zapewnią ochronę przekazywanych sobie wzajemnie informacji niejawnych w stopniu nie niższym niż wynika to z przepisów prawnych państwa Umawiającej się Strony przekazującej.
2.
Informacje niejawne lub sprzęt techniczny przekazane przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony mogą być udostępnione innym organom niż wymienione w artykule 2 ustęp 1 niniejszej umowy oraz organom państw trzecich właściwym dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego wyłącznie za zgodą właściwego organu (funkcjonariusza) przekazującego.
3.
W przypadku narażenia na ujawnienie lub ujawnienia informacji niejawnych przekazywanych przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony, właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu właściwy organ Umawiającej się Strony przekazującej, poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach, działaniach podjętych w celu wyeliminowania negatywnych skutków oraz zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

W celu ochrony przekazywanych danych osobowych, oprócz przepisów prawnych obowiązujących każdą z Umawiających się Stron, stosuje się następujące zasady postępowania:

1)
dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez właściwy organ przekazujący;
2)
na wniosek właściwego organu przekazującego organ przyjmujący informuje go o sposobach i wynikach wykorzystania danych osobowych;
3)
dane osobowe przekazuje się wyłącznie organom ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; przekazanie tych danych innym podmiotom może nastąpić tylko za zgodą organu przekazującego;
4)
właściwy organ przekazujący jest odpowiedzialny za prawdziwość przekazanych danych osobowych; jeżeli przekazane zostaną dane nieprawdziwe lub dane, których przekazanie było niedozwolone, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ przyjmujący dane, w takim przypadku organ ten ma obowiązek je sprostować lub zniszczyć;
5)
przekazywanie i otrzymywanie danych osobowych podlega rejestracji i kontroli dokonywanej przez właściwy organ;
6)
właściwy organ przekazujący dane osobowe określa organowi przyjmującemu termin wyłączenia z baz danych przekazanych danych osobowych.

W celu realizacji współpracy, o której mowa w artykule 1 niniejszej umowy, właściwe organy Umawiających się Stron będą:

1)
przekazywać sobie wzajemnie, w uzasadnionych przypadkach, dane osobowe sprawców przestępstw oraz informacje o:
a)
organizatorach i innych uczestnikach przestępstwa,
b)
powiązaniach przestępczych między sprawcami,
c)
strukturach grup i organizacji przestępczych oraz metodach ich działania,
d)
typowych zachowaniach poszczególnych sprawców i grup sprawców,
e)
istotnych okolicznościach sprawy, w szczególności dotyczących czasu, miejsca, sposobu popełnienia przestępstwa,
f)
naruszonych przepisach prawa karnego,
g)
podjętych już działaniach i ich wyniku;
2)
realizować skoordynowane wspólne przedsięwzięcia, na wniosek właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony realizują wspólnie uzgodnione co do miejsca i czasu czynności operacyjne, szczególnie dotyczące zakupu kontrolowanego oraz przesyłki niejawnie nadzorowanej.

W celu zwalczania terroryzmu właściwe organy Umawiających się Stron wymieniają informacje i wyniki rozpoznania o planowanych i popełnionych zamachach na porządek publiczny i bezpieczeństwo powszechne, dane o sprawcach i sposobach ich działania, o składzie ugrupowań terrorystycznych, planowanych lub popełnianych przestępstwach oraz mogą podejmować wspólnie uzgodnione działania, uzasadnione potrzebą zapobiegania i zwalczania terroryzmu.

Właściwe organy Umawiających się Stron przekazują sobie wzajemnie informacje potrzebne do zapobiegania nielegalnemu przekraczaniu granicy państwowej, w tym również nielegalnej migracji, w szczególności o organizatorach tego rodzaju przestępstw, metodach ich działania, wzorach dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pieczęci odciskanych na tych dokumentach oraz rodzajach wiz.

Właściwe organy Umawiających się Stron w stosunku do przestępstw przewidzianych w artykule 1 ustęp 1 punkt 12, oprócz informacji wymienionych w artykule 5 niniejszej umowy, będą:

1)
przekazywać sobie wzajemnie informacje o:
a)
nielegalnym obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz prekursorami,
b)
miejscach i metodach wytwarzania i przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów,
c)
drogach przemieszczania, miejscach przeznaczenia przewożonych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów oraz używanych w tym celu środkach transportu;
2)
udostępniać sobie wzajemnie próbki nowych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów oraz innych niebezpiecznych substancji zarówno pochodzenia roślinnego, jak i syntetycznego;
3)
wymieniać informacje o przepisach, doświadczenia w przedmiocie nadzoru nad legalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, jak też substancjami wyjściowymi i półproduktami wykorzystywanymi do ich wytwarzania.

Właściwe organy Umawiających się Stron w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej podejmują współpracę naukowo-techniczną i szkoleniową i wymieniają:

1)
doświadczenia i informacje, zwłaszcza dotyczące metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania oraz stosowania i rozwoju sprzętu specjalnego;
2)
wyniki prac badawczych z dziedziny kryminalistyki i kryminologii;
3)
informacje o przedmiotach związanych z popełnieniem przestępstwa, a także udostępniają sprzęt techniczny służący do zwalczania przestępczości;
4)
ekspertów w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego, zwłaszcza w zakresie technik kryminalistycznych i operacyjnych metod zwalczania przestępstw;
5)
literaturę fachową i inne publikacje dotyczące przedmiotu niniejszej umowy.

Jeżeli właściwy organ jednej z Umawiających się Stron uzna, że przekazanie informacji, o których mowa w artykułach 5-9 niniejszej umowy, lub realizacja wspólnego przedsięwzięcia mogłyby naruszyć suwerenność państwa, zagrażać jego bezpieczeństwu bądź innym istotnym interesom albo też naruszałyby zasady jego porządku prawnego, może odmówić częściowo lub całkowicie realizacji wniosku bądź uzależnić ją od spełnienia określonych warunków.

1.
Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między właściwymi organami Umawiających się Stron w zakresie ich właściwości.
2.
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich rokowań, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, spór będzie rozstrzygany w drodze dyplomatycznej.

Umowa niniejsza nie narusza postanowień dotyczących współpracy Umawiających się Stron zawartych w innych umowach.

Umawiające się Strony w sprawach związanych z realizacją postanowień niniejszej umowy posługują się językiem polskim, rosyjskim i angielskim.

Koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy ponosi ta Umawiająca się Strona, na terytorium państwa której koszty te powstały, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

1.
Umowa niniejsza wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania drogą dyplomatyczną noty późniejszej informującej o wypełnieniu przez Umawiającą się Stronę niezbędnych procedur.
2.
Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron.
3.
Umowa niniejsza może być zmieniona w drodze notyfikacji na wniosek każdej z Umawiających się Stron. Zmiany wejdą w życie w trybie określonym w ustępie 1 niniejszego artykułu.
4.
Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Umowa traci moc po upływie dziewięćdziesięciu dni od dnia otrzymania przez jedną z Umawiających się Stron od drugiej Umawiającej się Strony noty informującej o wypowiedzeniu niniejszej umowy.

UMOWĘ NINIEJSZĄ sporządzono w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, rosyjskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 20 września 2004 r.

1 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez porozumienie z dnia 12 maja 2007 r. (Dz.U.08.12.73) zmieniające umowę z dniem 12 maja 2007 r.