Bezpłatne zaopatrzenie w leki pracowników służby zdrowia i opieki społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.22.86

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 7 października 1980 r.
w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki pracowników służby zdrowia i opieki społecznej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327 i 334, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
Pracownikom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej lub nadzorowanych przez tego Ministra przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki gotowe objęte urzędowym spisem leków oraz w leki recepturowe.
Podstawą do bezpłatnego otrzymywania z aptek otwartych leków są odpowiednie recepty wystawione przez lekarzy, lekarzy dentystów, starszych felczerów i felczerów zakładów społecznych służby zdrowia z adnotacją "Bezpłatnie - służba zdrowia".
1.
Dowodem stwierdzającym posiadanie uprawnień, o których mowa w § 1 ust. 1, jest legitymacja ubezpieczeniowa opatrzona adnotacją w brzmieniu: "Służba zdrowia".
2.
Adnotacje w legitymacjach ubezpieczeniowych dokonywane są przez zakład pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1980 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 marca 1991 r. (Dz.U.91.28.123) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 kwietnia 1991 r.