Art. 69. - [Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych] - Bezpieczeństwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1666 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r. do: 8 lutego 2024 r.
Art.  69.  [Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych]
1. 
Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na jachtach komercyjnych, z wyjątkiem jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi, są:
1)
dokumenty kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej albo
2)
dokumenty kwalifikacyjne, o których mowa w art. 63 pkt 1, 2 i 5.
2. 
Oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, członkowie załóg jachtów komercyjnych muszą posiadać świadectwa przeszkolenia uzyskane, w zależności od stanowiska oraz długości i rodzaju jachtu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 ust. 4.