[Podmioty zobowiązane do zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach; zakres obowiązku] - Art. 3. -... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Podmioty zobowiązane do zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach; zakres obowiązku] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  3.  [Podmioty zobowiązane do zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach; zakres obowiązku]
1. 
Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach należy do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, organów jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest ratownictwo górskie, dyrekcji parków narodowych i krajobrazowych położonych na obszarze gór, a także do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących w górach zorganizowaną działalność w zakresie sportu, rekreacji lub turystyki.
2. 
Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w górach polega w szczególności na:
1)
oznakowaniu terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania sportu, rekreacji lub turystyki;
2)
ustaleniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia;
3)
zapewnieniu podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia;
4)
ogłaszaniu komunikatu lawinowego.