[Sprawozdanie roczne podmiotu otrzymującego dotację na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego] - Art. 18. -... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Sprawozdanie roczne podmiotu otrzymującego dotację na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  18.  [Sprawozdanie roczne podmiotu otrzymującego dotację na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego]
1. 
Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego otrzymujący dotację składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie do 15 dnia marca następnego roku, sprawozdanie roczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowego zrealizowanych zadań.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych cofa dotację, jeżeli podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego wykorzystał ją niezgodnie z przeznaczeniem.
3. 
W przypadku, gdy podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego nie przedstawił sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych wstrzymuje przekazywanie kolejnych dotacji do czasu przedstawienia sprawozdania.