Rozdział 3 - Pojazdy. - Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.53.295

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

Rozdział  3.

Pojazdy.

Każdy pojazd poruszający się po drodze powinien być zbudowany i utrzymywany w taki sposób, aby jego używanie nie narażało na niebezpieczeństwo osób korzystających z pojazdu lub innych użytkowników dróg i nie narażało na szkodę cudzego mienia.

Od zmroku do świtu oraz w warunkach niedostatecznej widoczności każdy pojazd lub zespół złączonych ze sobą pojazdów znajdujący się na drodze powinien być zaopatrzony w światła widoczne z przodu i z tyłu pojazdu, wyraźnie wskazujące jego położenie innym użytkownikom drogi.

1.
Pojazd samochodowy może być używany na drodze po dopuszczeniu go do ruchu.
2.
Dopuszczenie pojazdu samochodowego do ruchu może być uzależnione od uzyskania przez producenta lub importera zaświadczenia Ministra Komunikacji o dopuszczalności danego typu pojazdu.
3.
Ministrowie Komunikacji i Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Gospodarki Komunalnej określą w drodze rozporządzenia warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać poszczególne rodzaje pojazdów samochodowych poruszających się po drogach, warunki wymagane do uzyskania zaświadczenia o dopuszczalności danego typu pojazdu, zakres i tryb badań stanu technicznego tych pojazdów, zakres wyposażenia pojazdów w przedmioty niezbędne do ich utrzymywania i używania, warunki i tryb dopuszczania i wycofywania pojazdów z ruchu, sposób oznaczania, ewidencji i rejestracji pojazdów oraz organy administracji państwowej właściwe w tych sprawach.
4.
Ministrowie Komunikacji i Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej - a jeżeli chodzi o tramwaje także w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej - mogą w drodze rozporządzenia rozciągnąć wszystkie lub niektóre przepisy określone w ust. 3 na inne pojazdy niż samochodowe oraz dopuścić odstępstw od zasad określonych w art. 16.