§ 41. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.194.1899

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2003 r.
§  41. 
1. 
Urządzenia do napełniania, zamykania i etykietowania opakowań szklanych wyposaża się w osłony zabezpieczające pracowników przed rozpryskiem szkła.
2. 
Urządzenia, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w urządzenia do awaryjnego ich zatrzymania.
3. 
Niedopuszczalne jest usuwanie opakowań szklanych z okna ekranu kontrolnego w czasie ruchu przenośnika.