§ 2. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.194.1899

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2003 r.
§  2. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, przy których obsłudze istnieje zagrożenie poparzeniem, wyposaża się w ochronną izolację cieplną lub osłony termoizolacyjne.