Rozdział 4 - Transport drewna - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.161.1141

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2006 r.

Rozdział  4

Transport drewna

§  28.
Strefa niebezpieczna dla pojazdów przeznaczonych do zrywki i wywozu drewna, wyposażonych w urządzenia linowe, obejmuje:
1)
w przypadku załadunku drewna - przestrzeń wyznaczoną przez obrys pojazdu powiększony o 10 m, obrys stosu drewna długiego, zwanego dalej "mygłą", powiększony o 1 m oraz przestrzeń pomiędzy mygłą a pojazdem, jednak nie mniej niż 10 m od napiętych lin;
2)
w przypadku rozładunku drewna - przestrzeń wyznaczoną przez obrys pojazdu z drewnem powiększony o 10 m od strony wyładowczej i o 5 m od strony przeciwnej pojazdu, jednak nie mniej niż 10 m od napiętych lin.
§  29.
Strefa niebezpieczna przy załadunku i rozładunku pojazdów przeznaczonych do zrywki i wywozu drewna wyposażonych w żurawie obejmuje przestrzeń objętą obrysem pojazdu i mygły wraz z przestrzenią między pojazdem i mygłą oraz przestrzenią sięgającą dookoła poza maksymalny wysięg żurawia i długość przemieszczanego drewna.
§  30.
W strefę niebezpieczną, o której mowa w § 28 i 29, można wejść w uzasadnionych przypadkach wyłącznie za zgodą operatora pojazdu przeznaczonego do zrywki i wywozu drewna.
§  31.
Zrywka i wywóz drewna mogą być wykonywane jednoosobowo lub wieloosobowo odpowiednio do wymaganej liczby osób do obsługi pojazdu przeznaczonego do zrywki i wywozu drewna.
§  32.
Niedopuszczalne jest składowanie drewna:
1)
bezpośrednio przy drogach publicznych;
2)
w miejscach uniemożliwiających bezpieczny załadunek drewna, w szczególności pod liniami energetycznymi.
§  33.
Podczas zrywki i wywozu drewna niedopuszczalne jest:
1)
dotykanie lin, łańcuchów i drewna będących w ruchu;
2)
przebywanie na transportowanym ładunku;
3)
przechodzenie przez liny i drewno w czasie ich ruchu;
4)
przebywanie w zasięgu zrywanego drewna;
5)
odpinanie ładunku przed zatrzymaniem się pojazdu i zupełnym zwolnieniem lin;
6)
przebywanie w zasięgu lin lub żurawia;
7)
łączenie lin za pomocą węzłów;
8)
przerzynka drewna znajdującego się na pojeździe lub nieodczepionego od środka zrywkowego.