Rozdział 2 - Zagospodarowanie lasu - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.161.1141

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2006 r.

Rozdział  2

Zagospodarowanie lasu

§  16.
Do prac na drzewach stojących dopuszcza się wyłącznie pracowników, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie.
§  17.
1.
Szkolenie, o którym mowa w § 16, obejmuje część teoretyczną i praktyczną.
2.
Część teoretyczna szkolenia, o której mowa w ust. 1, obejmuje zagadnienia z zakresu:
1)
sposobów bezpiecznej pracy na drzewach stojących;
2)
budowy, zastosowania i obsługi osprzętu pomocniczego;
3)
zasad ratownictwa wysokościowego.
3.
Część praktyczna szkolenia, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w warunkach terenowych i obejmuje techniki wchodzenia, pracy i schodzenia z drzew stojących.
§  18.
W przypadku prac z zastosowaniem ręcznych narzędzi tnących, w szczególności siekiery, kosy, tasaka, strefa niebezpieczna obejmuje przestrzeń w promieniu 5 m od pracownika pracującego jednym z tych narzędzi.
§  19.
W przypadku prac z zastosowaniem ręcznych narzędzi tnących z elementem tnącym na wysięgniku do wycinania bądź wykaszania drzewek, krzewów, chwastów i traw, strefa niebezpieczna obejmuje przestrzeń w promieniu 10 m od urządzenia.
§  20.
1.
Usuwanie żywych lub martwych gałęzi oraz sęków ze stojącego drzewa narzędziami ręcznymi z ziemi może być wykonywane do wysokości 2 m.
2.
Jeżeli gałęzie lub sęki, o których mowa w ust. 1, znajdują się powyżej 2 m, należy stosować podnośniki, drabiny lub pomosty.