Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.161.1141

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2006 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskiwania drewna, transportu drewna oraz eksploatacji urządzeń technicznych używanych przy wykonywaniu tych prac, zwanych dalej "pracami".
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
okrzesywaniu - rozumie się przez to odcinanie części wierzchołkowej drzewa i gałęzi od pnia;
2)
przerzynce - rozumie się przez to podział ściętego drzewa na krótsze odcinki;
3)
strefie niebezpiecznej - rozumie się przez to przestrzeń wokół urządzenia lub stanowiska pracy, w której wszyscy przebywający narażeni są na ryzyko urazu, utraty zdrowia lub życia;
4)
zrywce drewna - rozumie się przez to przemieszczanie drewna z miejsca pozyskania przy pniu do miejsca załadunku dostępnego dla środków transportu.
§  3.
Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przez pracowników nieposiadających wymaganych kwalifikacji stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.
§  4.
Niedopuszczalne jest wykonywanie prac na terenie leśnym bez powiadomienia właściciela lasu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm. 3 ).
§  5.
Przed rozpoczęciem pracy pracodawca informuje pracowników o organizacji prac.
§  6.
Obowiązki koordynatora, o którym mowa w art. 208 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, obejmują w szczególności:
1)
niedopuszczanie do stosowania sposobów wykonywania prac bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących pracowników;
2)
niezwłoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników i podjęcie działań w celu usunięcia tego zagrożenia;
3)
odsunięcie od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  7.
Za prace szczególnie niebezpieczne, poza pracami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650), uznaje się prace:
1)
przy zbiorze szyszek, nasion i pędów z drzew stojących;
2)
przy usuwaniu drzew trudnych, w szczególności:
a)
złamanych drzew lub ich części (złomów),
b)
drzew wywróconych z odsłoniętym systemem korzeniowym (wywrotów),
c)
drzew z pękniętym pniem,
d)
drzew ze stwierdzoną zgnilizną wewnętrzną,
e)
drzew zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków, budowli, linii teleenergetycznych i szlaków komunikacyjnych,
f)
drzew wyjątkowo grubych,
g)
drzew silnie pochylonych przeciwnie do założonego kierunku ich obalenia,
h)
drzew zawieszonych trudnych do ściągnięcia.
§  8.
Prace organizuje się tak, aby w jak największym stopniu wyeliminować ręczne przenoszenie ładunków.
§  9.
Nie dopuszcza się do pracy pracowników o widocznych oznakach niedyspozycji fizycznej lub psychicznej oraz zgłaszających takie niedyspozycje.
§  10.
1.
Strefy niebezpieczne powinny być znane wszystkim pracownikom.
2.
Niedopuszczalne jest rozpoczynanie i prowadzenie prac bez upewnienia się, że w strefie niebezpiecznej nie znajdują się osoby postronne lub zwierzęta.
§  11.
Jeżeli na danym obszarze prowadzone są prace mogące stanowić zagrożenie dla osób postronnych, obszar ten oznacza się znakiem zakazu wstępu ze wskazaniem przyczyny zakazu.
§  12.
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac podczas obfitych opadów atmosferycznych, przy silnym wietrze, podczas burz, przy temperaturze powietrza poniżej minus 20° C, a w przypadku prac na drzewach stojących minus 5° C oraz w warunkach ograniczonej widoczności, z wyłączeniem prac, o których mowa w § 26 ust. 2.
§  13.
Wszystkie eksploatowane maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być sprawne, używane zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi przez producenta w instrukcji obsługi.
§  14.
Prace należy zaplanować tak, aby zapewnić zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy przebieg realizowanych czynności roboczych.
§  15.
Niedopuszczalny jest transport osób na zaczepionych lub zawieszonych maszynach, elementach zaczepowych, błotnikach oraz innych elementach maszyn i urządzeń, które nie są przeznaczone do przewozu osób.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462.