§ 7. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.14.78

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1996 r.
§  7.
Szczegółowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń, w których mogą występować pyły osiadłe tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe, regulują odrębne przepisy.