§ 5. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.14.78

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1996 r.
§  5.
1.
Wirujące części maszyn i urządzeń technicznych mogące stanowić zagrożenie powinny być osłonięte.
2.
Pasy pędni znajdującej się na wysokości poniżej 2 m od poziomu podłogi powinny być osłonięte.