§ 32. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.14.78

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1996 r.
§  32.
Czyszczenie worków po zbożu i jego przetworach powinno odbywać się mechanicznie w specjalnym pomieszczeniu oddzielonym od pomieszczeń produkcyjnych.