§ 25. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.14.78

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1996 r.
§  25.
1.
Przejścia nad pędnią powinny być wyposażone w mostki z ochronnymi barierkami, a przejścia pod pędnią osłonięte od góry.
2.
Niedozwolone jest:
1)
nakładanie lub zdejmowanie pasów w czasie pracy maszyn i urządzeń technicznych,
2)
smarowanie pasów płaskich innymi środkami, niż wynika to z instrukcji obsługi,
3)
obsługiwanie pędni bez odzieży roboczej i niezbędnych środków ochrony indywidualnej.